Opłaty - stołówka dla uczniów szkoły - Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Article heading icon

Internat - stołówka

Opłaty za posiłki dla uczniów szkoły:

Osoby zainteresowane zapewnieniem dziecku wyżywienia zobowiązane są do przesłania deklaracji korzystania z wyżywienia na adres posilki@zsel.lublin.eu. Złożenie deklaracji u intendenta dotyczy tylko uczniów, którzy nie są mieszkańcami internatu.
Uczeń Technikum Elektronicznego, X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego (klasy lekkoatletyczne i ogólnokształcące): obiad 7,50 zł

Uczeń X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego (klasy pływackie):
• 6,00 zł śniadanie i drugie śniadanie,
• 2,00 zł posiłek regeneracyjny,
• 7,50 zł obiad.

Podstawę wydania posiłku stanowi elektroniczna karta szkolna. Uczeń ma obowiązek korzystać z niej przy każdym posiłku.

Informacje dotyczące zasad uiszczania płatności:

1. Aktualne rozliczenia finansowe znajdują się w dzienniku elektronicznym Vulcan w witrynie „uczeń/rodzic”, zakładka „opłaty”.
2. Należności za wyżywienie należy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym powstała należność.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek rodzica/opiekuna Dyrektor może przesunąć termin wniesienia opłat za wyżywienie.
4. Wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na indywidualne konta bankowe. Numer konta widoczny jest w dzienniku elektronicznym w witrynie „uczeń/rodzic”. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz tytuł wpłaty i kwotę: wyżywienie/W/ ………zł.
5. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy szkoły.
6. Za zwłokę w uiszczaniu opłat naliczane są odsetki jak od zaległości podatkowej. Odsetki należy wpłacać przelewem na indywidualne konto bankowe.
7. W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności chyba, że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 7 dni od dnia dokonania przelewu.

Wyprowiantowania:

1. Odliczenie z wyżywienia przysługuje na podstawie osobistego, elektronicznego lub telefonicznego zgłoszenia u intendenta w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność wychowanka najpóźniej do godziny 9.00. Obowiązek wyprowiantowania ciąży na wychowanku i jego rodzicach.
2. Konieczność zgłoszenia indywidualnego wyprowiantowania obejmuje: chorobę, zgrupowanie sportowe, wycieczkę szkolną, zawody sportowe, praktyki zawodowe, uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, itp.
3. W dni wolne od zajęć dydaktycznych wynikających z organizacji roku szkolnego oraz ustalonych przez Dyrektora wyprowiantowanie jest odliczane automatycznie bez potrzeby zgłaszania u intendenta.
4. Placówka zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia wyprowiantowania w przypadku zbyt późnego zgłoszenia nieobecności skutkującego złożeniem przez intendenta zamówienia na towar/dostarczenie towaru do placówki.
5. W przypadku rezygnacji z posiłków rodzic/uczeń zobowiązany jest przesłać pisemną informację dotycząca zmiany deklaracji.

Ważne
Kontakt
  • Kontakt telefoniczny intendent: (81) 537 15 48.
  • Kontakt poprzez pocztę e-mail: posilki@zsel.lublin.eu.
  • Kontakt osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 (wejście poprzez stołówkę internatu).

Kontakt w zakresie płatności: 

  • (81) 537 15 55 - Księgowość